23/7/12

Davant del terrible incendi que calcina l'Empordà, uns goigs de sant Llorenç invoquen la seva protecció contra el foc.

Diu la darrera cobla:
"De peste y de foch guardéu
á tots los vostres devots,
sos prechs y piadosos vots
carinyós sempre escolteu;
y en la mort los alcanséu
que de Sant goig sian pléns

Puig gosau del Ser Immens 
en lo cel gloria cumplida;
En los treballs de esta vida
consolaunos Sant Llorens"

Estampa i text dels Goigs del gloriós màrtir Sant Llorens, lo busto del qual se venera en lo carrer de la Tapineria, de la ciutat de Barcelona, y és obsequiat per sos vehins en lo dia 10 de agost. Barcelona: Imp. de Torras, 1872.