8/8/12

Els goigs de Vic de sant Albert de Sicília esmentats en un estudi

"La representació més freqüent de sant Albert de Sicília, segons explica Juan Ferrando, és la que el vesteix amb l’hàbit marró, amb mantell blanc, propi del seu orde... Sol aixecar un crucifix o una làmpada o copó. Uns goigs editats a Vic, recorden la devoció que se mostrava al sant:
“Al devot, que a vós reclama,
bé l’acull vostra bondat,
i, cada any, ve i us aclama,
confiada, la Ciutat;
ningú surt de vostra vora
sens mercès o amb desconhort.
Sant Albert, ara i tothora,
acolliu-nos, protector”
Text extret de La Devocioteca del dia 7 d'agost del 2012
Estampa dels Goigs a St. Albert la imatge del qual és venerada en el seu altar de la parroquial del Carme de Vich. Vic: Tipografia Balmesiana, 1973.