9/12/11

Nova edició dels goigs de Sant Eudald, de novembre de 2011

"Els goigs dedicats al patró de Ripoll, sant Eudald, han estat novament impresos en ocasió de la festa de l’arribada de les relíquies del sant a la vila, festa que es commemora cada 6 de novembre. A l’anvers dels goigs hi figura una recensió històrica de l’arribada de les relí-quies l’any 978 i de la creixent devoció de Ripoll al seu sant patró, Eudald, prevere i màrtir, al llarg dels segles"
Notícia publicada al Full diocesà Solsona Vic, del dia 4 de desembre, 2011, full 7.
Estampa dels Goigs a llaor del gloriós màrtir Sant Eudald, patró de Ripoll on es veneren les seves sagrades relíquies des de l'any 978. Ripoll: imp. Bonet, 1983.