20/9/15

Els goigs de sant Josep estudiats per Pons en un article recent

Guillermo Pons Pons, "Gozos" en honor de San José", Estudios Josefinos, LXVIII, 2014, núm.2, pàg.215-236.
Disponible en la nostra Biblioteca..